Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Diëtistenpraktijk Maureen van Schagen kan echter niet instaan voor eventuele fouten of onjuistheden en wijst dan ook iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Ook kunt u aan de op deze website verstrekte informatie op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Diëtistenpraktijk Maureen van Schagen is de rechthebbende en behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie.
Het is verboden om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diëtistenpraktijk Maureen van Schagen, inhoud van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of op een andere wijze aan derde(n) ter beschikking te stellen.
Bij geschillen over deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van kracht.